Nhận định thị trường hàng hóa 7/7/2021

Đậu tương tháng 9 (ZSEU21)

Xem thêm:

Nhận định thị trường hàng hóa 7/7/2021

Đậu tương tháng 9 (ZSEU21): Đậu tương tháng 9 kết phiên giảm mạnh về vùng giá 1312. Stoch đang cắt xuống, từ vùng quá mua. Giá đóng cửa giảm mạnh dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số hỗ trợ thứ 5 là tín hiệu giảm giá mạnh trong ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 1330, cao hơn là 1345. Hỗ trợ đầu tiên là 1300, thấp hơn là 1270. Mọi người có thể canh đậu tương hồi về 1330 rồi bán xuống. Mục tiêu có thể giảm về vùng 1300.

Khô đậu tương tháng 9 (ZMEU21)

Khô đậu tương

Khô đậu tương tháng 9 (ZMEU21): Khô đậu tương tháng 9 kết phiên giảm sàn về vùng hỗ trợ 358. Stoch đang cắt xuống từ trên trung bình. Giá đóng cửa giảm mạnh dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số hỗ trợ thứ 5 là tín hiệu giảm giá mạnh trong ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 364, cao hơn là 368. Hỗ trợ đầu tiên là 358, thấp hơn là 332. Mọi chờ khô đậu tương hồi lên vùng 364 rồi bán xuống.

Dầu đậu tương tháng 9 (ZLEU21)

Dầu đậu tương

Dầu đậu tương tháng 9 (ZLEU21): Dầu đậu tương tháng 9 kết phiên giảm mạnh về vùng 59.56. Stoch đang cắt xuống, từ mức cao trên trung bình. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là tín hiệu giảm giá trong ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 60.17, cao hơn là 61.04. Hỗ trợ đầu tiên là 58.66, thấp hơn là 57.81. Mọi người canh bán khi giá thủng vùng 59.0. Mục tiêu có thể giảm về mức giá 58.0.

Ngô tháng 9(ZCEU21)

Ngô

Ngô tháng 9(ZCEU21): Ngô tháng 9 đóng cửa giảm sàn về vùng 552. Stoch đang cắt xuống, ở trên trung bình. Giá đóng cửa giảm dưới số xoay trục, và dưới đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu giảm giá trong hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 556, cao hơn là 562. Hỗ trợ đầu tiên là 542, thấp hơn là 532. Mọi người quan sát thêm, đợi ngô gãy hẳn vùng 550 rồi bán xuống. Mục tiêu giảm về vùng 542.

Lúa mỳ Chicago tháng 9 (ZWAU21)

Lúa mì

Lúa mỳ Chicago tháng 9(ZWAU21): Lúa mỳ tháng 9 đóng cửa giảm mạnh về vùng 622. Stoch đang cắt xuống, ở sát vùng quá bán. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 634, cao hơn là 645. Hỗ trợ đầu tiên là 613, thấp hơn là 603. Mọi người canh bán khi lúa mỳ hồi lên vùng 634. Mục tiêu giảm về vùng giá 613.

Đường tháng 10 (SBEV21)

Đường

Đường tháng 10 (SBEV21): Đường tháng 10 đóng cửa giảm mạnh về  vùng giá 17.84. Stoch đang xuống, từ vùng quá mua. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục là chỉ báo lưỡng lự trong hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 17.98, cao hơn là 18.15. Hỗ trợ đầu tiên là 17.74, thấp hơn là 17.58. Mọi người tạm thời quan sát giá đường, đợi xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Cà phê Robusta tháng 9 (LRCU21)

Cà phê

Cà phê Robusta tháng 9 (LRCU21) đóng cửa giảm nhẹ về vùng 1683. Stoch đang cắt xuống, từ vùng quá mua. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày và nằm ngay tại số xoay trục là chỉ báo xu hướng lưỡng lự trong hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 1692, cao hơn là 1713. Trong khi hỗ trợ đầu tiên là 1665, thấp hơn là 1644. Mọi người tạm thời quan sát giá tại vùng hỗ trợ 1683 này, đợi cà phê xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Dầu cọ tháng 9 (MPOU21)

Dầu cọ

Dầu cọ tháng 9 (MPOU21):  Dầu cọ tháng 9 kết phiên giảm mạnh về vùng 3850. Stoch đang cắt xuống, trên vùng quá mua. Giá đóng cửa giảm trên đường trung bình động 9 ngày và trên số hỗ trợ đầu tiên là tín hiệu giảm giá hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 3927, cao hơn là 3984. Hỗ trợ đầu tiên là 3782, thấp hơn là 3685. Tuy nhiên, dầu cọ sẽ nhảy gap giảm mạnh sáng nay do giá dầu đậu giảm mạnh đêm qua. Mọi người chờ dầu cọ nhảy gap xong, xác nhận xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao tháng 9 (CCEU21)

Ca cao

Ca cao tháng 9 (CCEU21): Ca cao tháng 9 kết phiên giảm mạnh về giá 2290. Stoch đang cắt xuống, sát vùng quá bán. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 2333, thấp hơn là 2354. Hỗ trợ đầu tiên là 2272, thấp hơn là 2233. Cacao có thể giảm về vùng giá 2272 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *